Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.
Prodávající je:
Markéta Vostrá
IČ 47565462
Místo podnikání: Na Struze 1, Praha 1, 110 00

Zákazník, který nakupuje od prodávající, automaticky souhlasí s těmito podmínkami. Objednávka se stává závaznou jejím odesláním. Objednáním podepisujete kupní smlouvu s prodávající a v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění.


Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového rozhraní na internetové adrese www.eshop-marketa-tarot.cz.
2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.
3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením kupujícímu potvrzení objednávky, které je prodávajícím zasláno elektronicky na email uvedený v objednávce.
4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jako náklady na internetové připojení, náklady na telefonické hovory atd. si hradí kupující sám.
5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu předchozího znění obchodních podmínek.


Práva a povinnosti stran

1. Prodávající je povinen vyřídit objednávku a odeslat nebo připravit objednané zboží pro osobní odběr v co nejkratším termínu. V případě platby převodem na účet, se expediční lhůta počítá po připsání částky na účet prodávajícího. 
2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně nebo telefonicky a požádat kupujícího o úhradu zálohové faktury.
3. Zboží je dodáváno držitelem poštovní licence.
4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při odeslání nemá vady, má vlastnosti, které jsou popsány, odpovídá jakostí s ohledem na povahu zboží, je v odpovídajícím množství.
5. Prodávající je povinen vyřídit všechny reklamace.
6. Prodávající má právo odmítnout objednávku v případě vyprodání zásob, v případě, že zákazník v minulosti nedodržel obchodní podmínky (falešná objednávka, uvedení neplatných údajů, nevyzvednutí objednávky).
7. Prodávající má právo odstoupit (částečně nebo úplně) od zakázky v případě, že není možné ji splnit z důvodů netýkajících se prodávajícího.
8. Kupující je povinen při objednávce zanechat svoji platnou adresu a osobní údaje, aby vybrané zboží mohlo být doručeno. (Osobní údaje kupujícího jsou chráněné Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.)
9. Kupující při objednání je povinen uvést funkční email (Osobní údaje kupujícího jsou chráněné Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.). V opačném případě to bude považováno za nesplnění obchodních podmínek ze strany kupujícího a objednávka bude automaticky stornována.
10. Kupující je povinen převzít objednané zboží a zaplatit jej v plné ceně. Při opětovném zaslání zboží, k ceně zásilky bude připočteno poštovné a balné. Při nevyzvednutí zboží, následující objednávka bude akceptována pouze formou platby předem převodem na účet.
11. Kupující má právo zrušit svou objednávku do chvíle, než dostane potvrzení o odeslání zboží. Zrušení objednávky provede emailovým dopisem na kontaktní email prodávající info@eshop-marketa-tarot.cz. Potvrzením o přijetí požadavku o storno objednávky je zpětný e-mail ze strany obchodu.
12. Kupující má právo na reklamaci obdrženého zboží v případě doručení poškozeného zboží, jiného zboží, než bylo objednáno (viz Rozpor s kupní smlouvou), nepoužitelného zboží (tisková vada). Odeslání reklamovaného zboží je na náklad prodávajícího.
13. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických a jiných provozních důvodů jej není možné vrátit, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik nebo časopisů.
14. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 11. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy a vracené zboží musí být prodávajícímu odesláno do 14 dnů od převzetí zboží. Při odstoupení požadujeme využít vzorový formulář, který je přílohou obchodních podmínek (reklamační list).
15. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 14 obchodních podmínek, kupní smlouva se od začátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu. Vracené zboží je nutné poslat na adresu: Markéta Vostrá, Na Struze 1, Praha 1, 110 00. Vracené zboží je nutné šetrně a pečlivě zabalit s ohledem na váhu a rozměr, aby bylo splněno garantované vyloučení poškození zboží během přepravy. V případě, kdy zboží bude zabaleno do obalu neodpovídajícímu váze a rozměru zboží a bude během přepravy poškozeno, prodávající v souladu s Občanským zákoníkem v platném znění má nárok na úhradu škody, kterou může započíst proti nároku kupujícího na vrácení peněžního plnění. Balík je nutné viditelně označit „Vracení zboží“. Do balíku je nutné vložit vzorový formulář, který je přílohou obchodních podmínek.
16. V případě odstoupení od smlouvy podle odst. 14. a 15. obchodních podmínek, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a doručení vráceného zboží na sklad prodávajícího a to na účet určený kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
17. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží, která vznikla během přepravy vraceného zboží je prodávající oprávněn započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
18. Zákazník má právo na odstranění osobních údajů z databáze prodejce, o čemž musí uvědomit prodejce na kontaktní e-mail info@eshop-marketa-tarot.cz nebo poštou na adresu prodávající: Markéta Vostrá, Na Struze 1, Praha 1, 110 00. Potvrzením o přijetí požadavku o odstranění osobních údajů je zpětný email ze strany obchodu.


Záruky a Reklamace

1. Na zboží zakoupené od prodávající vztahuje záruka v souladu se zákonem č.89/2012  Sb.
2. Standardní doba záruky je 24 měsíců od chvíle, kdy bylo zboží doručeno.
3. Záruka se vztahuje na všechny defekty, které brání normálnímu užití zboží.
4. Záruka se nevztahuje na defekty vzniklé při nesprávném použití zboží a na známky běžného opotřebení zboží.
5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené přepravou zboží v nedostatečném obalu při vrácení zboží kupujícím.
6. V souladu s obchodními podmínkami bude defektní zboží vyměněno za nové. V případě, že výměna nebude možná (například nedostatek zboží na skladě prodejce), bude zákazníkovi vráceno peněžní plnění.
7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.
 

Doprava zboží a platba

1. Doprava zboží je uskutečněna prostřednictvím České pošty s.p.:
Doporučená zásilka     55 Kč     do výše celkové ceny objednávky 700 Kč
Doporučený balík     75 Kč        od celkové ceny objednávky 701 Kč do celkové výše 1660 Kč
Balík na poštu      120 Kč          od celkové ceny objednávky 1661 Kč
2. Prodejce zahrnuje do ceny objednávky balné.
3. Zboží je zaplaceno při převzetí dobírkou nebo bankovním převodem na č.ú. 4228707369/0800, VS číslo objednávky.


Prohlášení o ochraně osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresy, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 12 měsíců od posledního realizovaného obchodu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a v tištěné podobě automatizovaným způsobem.
6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
8. E-shop je zapsán do registru zpracování osobních údajů vedený Úřadem pro ochranu osobních údajů.


Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na www.coi.cz. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávající pro smírné vyřešení nastalé situace.

 

 

 

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).